Handreiking openbare manifestaties

Met burgemeesters en ambtelijk betrokkenen van de 22 VNOG gemeenten is een handreiking openbare manifestaties gedeeld. Dit is een handig hulpmiddel, en moet ook als zodanig worden bekeken, bij de aanpak van openbare manifestaties zoals bedoeld in de Wet Openbare Manifestaties (Wom), die potentieel lokaal, (boven)regionaal of landelijke impact hebben op openbare orde en veiligheid, mobiliteit, (publieke) gezondheid en/of capaciteit van (hulp)diensten tot gevolg hebben.

Sinds 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) van kracht, deze maatregelen zijn noodzakelijk om verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Hoewel onder de Twm de Wom onverkort van toepassing is gebleven en ook in deze tijden als uitgangspunt geldt dat demonstraties zoveel mogelijk moeten worden gefaciliteerd, heeft de huidige (gezondheids)situatie wel invloed op te maken afwegingen en eventueel te stellen (nadere) beperkingen aan (aangekondigde) manifestaties. 

Deze handreiking biedt aanvullende gemeenschappelijke uitgangspunten en tolerantiegrenzen, die specifiek betrekking hebben op (aangekondigde of te verwachten) orde verstorende manifestaties van groepen of individuen of manifestaties waarbij verwacht wordt dat de COVID-19 maatregelen niet nageleefd zullen worden. Hiermee wordt beoogd een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen gedrag dat beschermd wordt door de Wom en gedrag dat te allen tijde onrechtmatig en/of onacceptabel is. Daarbij is er ook bijzondere aandacht voor de positie van twee groepen; politici, bestuurders en overheidsvertegenwoordigers, en (vertegenwoordigers van) pers en media. 

De in deze handreiking opgenomen uitgangspunten en tolerantiegrenzen worden toegepast met inachtneming van de specifieke lokale/regionale context. Besluitvorming inzake het demonstratierecht vindt lokaal/regionaal plaats. 

Voeg toe aan selectie