Toezicht en handhaving van Corona Maatregelen met ingang van 1 december onder de Wet tijdelijke maatregelen

In de volgende regeling (van 23 november 2020) wordt het optreden van de BOA’s (deels) geregeld: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62314.html
Deze wijziging in de domeinlijsten betreft alleen de opsporingsbevoegdheid van BOA’s.

Het ministerie van VWS heeft op 14-12-2020 een aanwijzingsbesluit voor toezichthouders voor het bestuursrechtelijk toezicht (op grond van artikel 64a Wpg) gepubliceerd. Dit besluit betreft de aanwijzing van politie en de gemeentelijke toezichthouder. Het besluit treedt op 15-12-2020 in werking en is te vinden via: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66366.htm

In het aanwijzingsbesluit worden zowel de politie als de gemeentelijk ambtenaren die binnen gemeenten belast zijn met het nalevingstoezicht, aangewezen als toezichthouders ex artikel 64a van de Twm. Het ministerie van de Defensie en de Kmar hebben aangegeven dat de Kmar reeds over voldoende bevoegdheden beschikt en de Kmar wordt daarom niet aangewezen als toezichthouder. Er vindt nog een onderzoek plaats of het wenselijk is om ook andere ambtenaren aan te wijzen als toezichthouder ex artikel 64aTwm. Hierover zal ook afstemming plaatsvinden met andere ministeries.

De toezichthouders in dienst van een gemeente die niet beëdigd zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) mogen op grond van het bovenbedoelde aanwijzingsbesluit niet optreden als een boa.

Uit de memorie van toelichting van de TVM valt namelijk op te maken dat via een aanvulling van de bijlage bij de 'Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar' boa's belast ' blijven' met de opsporing van strafbare feiten uit hoofdstuk Va van de wet. 

Zie de regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 23-11-2020.

 

Voeg toe aan selectie